FILIPINO

Wednesday, May 10, 2006

Mga Salitang Nagsasabi ng Kilos o Galaw

A. Asignatura: Filipino

B. Sanggunian:
Tanglaw 2, Batayang Aklat sa Filipino ; pah. 202-204

C.Paksang Aralin

Mga Salitang Nagsasabi ng Kilos o Galaw

D. Mga Layunin
1. Makilala ang mga salitang nagsasabi ng kilos o galaw
2. Magamit ng wasto sa pangungusap ang mga salitang nagsasabi ng kilos o galaw

E. Balik- aral


http://www.quia.com/rr/11540.html

F. Pamamaraan:

Basahin ang mga pangungusap at pansinin ang mga salitang may salungguhit:
1. Nagtatanim si Mang Randy sa bakuran.
2.Umaawit siya kasabay ni Jason.
3. Nabali ang sanga ng papaya.

Tanong:

Ano sa iyong palagay ang sinasaad ng mga salitang may salungguhit?

Ano kaya ang tawg sa mga salitang ito?

Paliwanag:


* Ang mga salitang nagsasabi ng kilos o galaw ay tinatawag na Pandiwa.

* May tiyak na salitang kilos o galaw ang mga tao,hayop at mga bagay.

Halimbawa:

Ang tao ay nagiisip.
Kumakahol ang aso.
Ang hangin ay umiihip.

*Ang pandiwa ay maaaring makita sa unahan o hulihan ng pangungusap.

Halimbawa :

1. Si Inay ay nagdarasal.
2. Nagdarasal si Inay.


G. Pagsasanay :

A.
Piliin ang mga salitang kilos sa mga pangungusap. Isulat ito sa papel.

1. Ang Diyos ay laging nagmamahal sa atin.

2. Binasa mo na ba ang kuwento?

3. Tayo ay magtanim ng mga gulay sa bakuran.

4. Naku po! Nabali ang sanga.

5. Sino ang sasama kay Lola?

B. Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na mga salitang kilos . Gawin ito sa notbuk sa Filipino.

1. nagwawalis

2. lumilipad

3.umaakyat

4. nagdarasal

5. nanunuklaw

H. Pagsusulit
http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/

Tuesday, May 09, 2006

Mga Huni at Tunog sa Paligid

A.Asignatura: Filipino
B. Sanggunian:
1. Filipino 2,Kayamanan ng Lahing Kayumanggi; pah.21-28
2.PELC, IA.1
3. URL sa internet: http://www. information. com
C.Paksang Aralin:
Mga Tunog ng mga Instrumento
D. Mga Layunin:
D.1. Makilala ang tunog ng mga instrumento
D.2. Maiugnay ang tunog sa angkop na instrumento
D.3. Malikha ang tunog ng mga instrumento
E. Balik-aral:
Magbigay ng mga tunog o huni ng mga hayop sa paligid
F. Pamamaraan:
A.Paglilinaw ng mga salita:
parada -sama-samang paglalakad ng mgatao sa isang okasyon
nasaksihan - nakita o napanood
instrumento - kasangkapan sa musika
palakpakan - pagpalakpak ng dalawang kamay na nagpapakita ng kasiyahan
B. Pagbasa sa aklat ng maikling kuwento - "Parada ng mga Instrumento "
C. Pagtukoy sa mga instrumentong kasama sa parada
D.Pagbibigay ng tunog na nililikha ng mga ito
G. Pagsasanay:
1. Hanapin ang mga instrumentong kasama sa parada sa url - http://www.dsokids.com
2.Iugnay ang ngalan ng mga instrumento sa kaugnay na tunog nito
1 . Tot!tot!tot! a. Pompyang
2. Ksssk!ksssk!ksssk! b Tambol
3.Pyang!pyang!pyang! c. Maracas
4. Kreeng!kreeng!kreeng! d. Torotot
5. Bum!bum!bum! e. Gitara

Isulat ang sagot sa notbuk sa Filipino

3. Isulat ang tunog ng sumusunod na mga instrumento. Gawin din ito sa notbuk.

1. Gitara
2.Biolin
3. Tambol
4. Torotot
5. Maracas
H. Pagsusulit

http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/
I. Takdang Aralin:

Iguhit ang mga instrumentong pangmusika at ibigay ang tunog nito.