FILIPINO

Wednesday, May 10, 2006

Mga Salitang Nagsasabi ng Kilos o Galaw

A. Asignatura: Filipino

B. Sanggunian:
Tanglaw 2, Batayang Aklat sa Filipino ; pah. 202-204

C.Paksang Aralin

Mga Salitang Nagsasabi ng Kilos o Galaw

D. Mga Layunin
1. Makilala ang mga salitang nagsasabi ng kilos o galaw
2. Magamit ng wasto sa pangungusap ang mga salitang nagsasabi ng kilos o galaw

E. Balik- aral


http://www.quia.com/rr/11540.html

F. Pamamaraan:

Basahin ang mga pangungusap at pansinin ang mga salitang may salungguhit:
1. Nagtatanim si Mang Randy sa bakuran.
2.Umaawit siya kasabay ni Jason.
3. Nabali ang sanga ng papaya.

Tanong:

Ano sa iyong palagay ang sinasaad ng mga salitang may salungguhit?

Ano kaya ang tawg sa mga salitang ito?

Paliwanag:


* Ang mga salitang nagsasabi ng kilos o galaw ay tinatawag na Pandiwa.

* May tiyak na salitang kilos o galaw ang mga tao,hayop at mga bagay.

Halimbawa:

Ang tao ay nagiisip.
Kumakahol ang aso.
Ang hangin ay umiihip.

*Ang pandiwa ay maaaring makita sa unahan o hulihan ng pangungusap.

Halimbawa :

1. Si Inay ay nagdarasal.
2. Nagdarasal si Inay.


G. Pagsasanay :

A.
Piliin ang mga salitang kilos sa mga pangungusap. Isulat ito sa papel.

1. Ang Diyos ay laging nagmamahal sa atin.

2. Binasa mo na ba ang kuwento?

3. Tayo ay magtanim ng mga gulay sa bakuran.

4. Naku po! Nabali ang sanga.

5. Sino ang sasama kay Lola?

B. Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na mga salitang kilos . Gawin ito sa notbuk sa Filipino.

1. nagwawalis

2. lumilipad

3.umaakyat

4. nagdarasal

5. nanunuklaw

H. Pagsusulit
http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home